Møldrup skole  -  50 års jubilæum
Når vi siger, at skolen fejrer 50 års jubilæum, passer det kun delvist. De 50 år gælder de bygninger / den ny skole, der blev opført i 1956 ("central-skolen" eller "overbygnings-skolen").
Den var dengang et stort fremskridt for egnen, for tidligere var man henvist til at søge til Viborg eller - for de flestes vedkommende - Aalestrup Realskole for at få skolegang udover de 7 år, som var obligatorisk.
Men faktisk har der været skole i Møldrup i mere end hundrede år, stort set siden byens grundlæggelse omkring 1893 (da jernbanen kom til byen).
I de første år foregik undervisningen i lejede lokaler i byen, men i 1901 blev den første egentlige skole bygget. Det er den bygning, som ligger lige overfor skolen (Nørregade 14), og som dengang har ligget et godt stykke udenfor byen.
På skolen opbevarer vi stadig lærerens Embedsbog fra 1901 og fremefter. Her kan man fx se skoleskemaer for skolens to klasser: lille klasse (hvor man gik i tre år) og store klasse (fire år).
Man kan også se, hvad læreren fik i løn og "løn-tilskud", fx brændsel.
Der var indtil 1947 kun én lærer, så de to klasser skiftedes til at gå i skole - altså gik man kun hveranden dag !  -  fedt nok, ikke ?
Der var i tidens løb forskellige lærere, her skal kun nævnes én, nemlig Henry Klausen, som var lærer fra 1933 - 1956 og derefter skoleinspektør på den nye skole indtil 1973.
I skolebygningen var der udover klasselokale også privatbolig for læreren.
I 1947 blev der bygget en "forskole" for de yngste elever (nu hedder den "Nordstjernen" og er en del af SFO samt p.t. også hjemsted for vore børnehaveklasser). Her underviste Sine Nielsen fra 1947 (samt havde privatbolig); de første år efter 1956 brugtes klasselokalet i "den lille skole" stadig til 1. klasse, men senere flyttede denne klasse også over i 56-bygningerne.

  Klik for større billede
 

Da byggeriet var færdig i 1956, var der mange lokale, der rystede på hovedet, for der stod i begyndelsen en del klasselokaler ledige: "De får da aldrig fyldt den skole..."
... men det gjorde de! Der gik ikke mange år, før der måtte bygges til:
  • en ny fløj blev bygget på i 60'erne, her blev sløjd, formning og bibliotek flyttet hen
  • 1972: en helt ny afdeling blev bygget, med kontorer, lærerværelse og 8 nye klasse-lokaler (2 af disse lokaler er senere inddraget til bibliotek)
  • omkring 1980: nyt fysiklokale samt ombygning af "skolekøkken" (hjemkundskab)
  • 1993: ombygning af en del klasselokaler til nye faglokaler til musik, håndarbejde, sløjd og billedkunst / formning, samt bibliotek
  • 2001: total ombygning af det tilbageværende af 56 - afdelingen, så der vel kun er gymnastiksalen tilbage, der nogenlunde ligner sig selv
  • 2006: tilbygning af bl.a. 3 klasselokaler og natur & teknik / biologi-lokale samt ombygning af bibliotek
Den nyeste udbygning sker især på baggrund af den stigning i elev-tallet, der skete i 2005, da ca. 75 elever fra den netop nedlagte Hvam skole valgte at flytte til Møldrup skole.
Sammen med generelt stigende elevtal gør det, at skolen nu nærmer sig samme elev-tal, som der var i starten af 70'erne (endda før bygningen af "72-afdelingen"). Elever fra den tid vil kunne huske, at der blev undervist i stort set hver en ledig krog: Sognesalen, scenen og kælderen, mange klasser var "vandreklasser" uden fast klasselokale, og de to 1. klasser gik hhv. fra 8 - 11 og fra 11 - 14, så de kunne dele et lokale.

  Klik for større billede